Algemene voorwaarden & GDPR Wetgeving

REGLEMENT - VOORWAARDEN Momentum Classic Tour

De combinatie van het inschrijven voor de Momentum Classic Tour en het aanvinken van de ‘algemene voorwaarden’ op het inschrijvingsformulier betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van dit reglement, de inhoud integraal aanvaardt en er door gebonden is.

Art 1. Beschrijving / omschrijving

Momentum Classic Tour is een organisatie van:

Momentum FV.
Vaerestraat 40
8720 Oeselgem

Verder aangeduid als inrichter of organisatie.

Art. 2 Toegelaten wagens en bestuurders:

TOEGELATEN WAGENS

Enkel wagens met datum eerste inschrijving tot en met 31/12/1992  en die volledig in orde zijn met het verkeersreglement (inschrijving, keuring, verzekering, …) kunnen deelnemen. 

De voertuigen moeten zich van start tot finish op eigen kracht voortbewegen.

De organisatie behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan onmiddellijk teruggestort.

Er worden maximum 50 wagens toegelaten voor de rit.

BESTUURDERS

 • Per wagen moeten minimaal 2 personen ingeschreven worden. Mits betaling van een aanvullende bijdrage is een derde, vierde of vijfde inzittende toegelaten.
 • Alle ingeschreven personen mogen de wagen besturen, en eventueel tijdens de rit afwisselen op voorwaarde dat zij voldoen aan de vereisten om een wagen te besturen.
 • De bestuurder moet aan de wettelijke vereisten voldoen om een motorvoertuig te besturen.

Art. 3 Technische controle

De wagen waarmee wordt deelgenomen moet voldoen inzake technische keuring, inschrijving, verzekering, enz.

Dit kan door de inrichter ten alle tijde gecontroleerd worden.

In geen geval neemt de inrichter hiervoor enige verantwoordelijkheid.

Art. 4 Regels

De deelnemer erkent onderstaande:

 1. Ik erken op de hoogte te zijn van het feit dat de verkeersregels geldend op de openbare weg onverminderd van toepassing blijven op dit evenement en me daaraan te houden. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien hij zich niet aan de wegcode houdt.
 2. Ik verklaar hierbij dat het voertuig waarmee ik deelneem geldig ingeschreven, technisch gekeurd en verzekerd is.
 3. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade toegebracht aan wagens of schade toegebracht aan derden, noch voor verlies of diefstal.
 4. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van de omloop niet verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in de geparkeerde wagens bevinden, of voor schade aan kledij, sieraden en/of uurwerken veroorzaakt tijdens en/of naar aanleiding van deelname aan het evenement.
 5. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke letsels en/of verwondingen.
 6. Ik erken en aanvaard dat stuurfouten en rijfouten of het niet opvolgen van de instructies niet verhaald kunnen worden op de verantwoordelijken of op de organisatoren van het evenement. Zij zijn dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele letsels en verwondingen.
 7. Ik erken en aanvaard dat personen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden uit de tour kunnen gezet worden.
 8. Ik zal aan het evenement deelnemen met voorzichtigheid en zal in geen geval de organisatoren of zijn medewerkers aansprakelijk stellen voor die schade.
 9. Ik erken het reglement te kennen, goed te keuren en te zullen respecteren.

 

Art. 5 Inschrijvingsgeld

Het te betalen inschrijvingsgeld moet na inschrijving zo snel mogelijk overgemaakt worden op de rekening van Momentum FV. 

In dit inschrijvingsrecht zijn roadbook, administratieve bijdragen, stickers, ontbijt, lunch, goodie bag inbegrepen.

Bij annulatie voor 01/06/2022 wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald met uitzondering van 40€ administratiekosten per voertuig.

Het verplaatsen van het evenement door de organisatie naar een latere datum heeft geen recht tot gratis annulatie, de administratiekosten worden steeds aangerekend.

Annuleringen na 01/06/2022 worden niet meer aanvaard. Elke betaling aan de inrichter wordt dan definitief en kan niet meer teruggevorderd worden, zelfs bij niet-deelname.

Art. 6 Varia

 1. PARKING
 • Er is plaats voorzien om de wagen te parkeren.
 • Het is verboden om trailers op de parking te plaatsen.
 • Het is verboden om een voorraad benzine op de parking binnen te brengen. Tanken is sowieso verboden op de parkings.
 • De deelnemers dienen alle afval zelf mee te nemen. 
 • Barbecue of open vuur is verboden op de parking.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal, vandalisme ed. aan de voertuigen of andere goederen van de deelnemers.
 1. ROADBOOK - wegcode
 • De wegcode dient absoluut te worden gerespecteerd.
 • De Momentum Classic Tour betreft in geen enkel geval een snelheidsproef.
 • Bij onverenigbaarheid tussen het roadbook en de wegcode, geldt deze laatste.
 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten / verwarrende situaties / onvolkomenheden in het roadbook.
 1. VERZEKERING – DIEFSTAL – VERLIES – SCHADE
 • De deelnemers dienen de wettelijke verplichte verzekering BA-autovoertuigen met betrekking tot hun voertuig afgesloten te hebben.
 • De deelnemers die wensen dat hun voertuig tegen eigen schade, diefstal ed. .. verzekerd is, dienen daarvoor zelf in te staan.
 • Onder geen beding zal uit het zich inschrijven voor de Momentum Classic Tour op welke manier dan ook kunnen afgeleid worden als zouden ze hiervoor verzekerd zijn.
 • Enkel de eigen verzekering van de bestuurders en/of diens voertuig telt.
 • De organisatie is onder geen enkel beding aansprakelijk voor verlies, diefstal, eigen schade van het voertuig en/of onderdelen ervan of overige goederen van de deelnemers.
 1. PUBLICITEIT
 • De teams aanvaarden door het eenvoudige feit van de inschrijving aan de rally dat ze akkoord zijn om op het deelnemend voertuig de publiciteit te voeren die door de organisatie is opgelegd en dit op de plaatsen van het voertuig die de organisatie aanduidt.
 • Het is verboden om eigen publiciteit aan te brengen op het voertuig. De organisatie kan wel bijkomende publiciteit toestaan, doch daarvoor is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor nodig. De bewijslast ligt bij de deelnemer.
 • In elk geval zal de verplicht aan te brengen publiciteit gedurende geheel de rally én de bijkomende activiteiten op het voertuig moeten aangebracht zijn en blijven.
 • Bij miskenning van het vorige kan de inrichter deelname of verdere deelname verbieden, zonder enig recht op teruggave inschrijvingsgelden.
 1. TOEPASSELIJK RECHT-BEVOEGDE RECHTBANK
 • Bij eventuele discussies over de toepassing van onderhavig reglement is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing.
 • Enkel de Rechtbanken West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op onderhavige overeenkomst.

 

GDPR-/PRIVACY VOORWAARDEN

Als feitelijke vereniging Momentum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy-verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier op onze website of via info@momentumclassictour.be.

Uw persoonsgegevens worden door de feitelijke vereniging Momentum (Classic Tour) intern door de bestuursleden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Momentum (Classic Tour).
 • Het versturen van noodzakelijke documenten in kader van de inschrijving/het evenement, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens.
 • Gegevens m.b.t. uw geregistreerde wagen.
 • Covid-Safe ticket


Een beperkt aantal gegevens worden via onze website gepubliceerd onder de vorm van promotiemateriaal voor sociale media:

 • Foto van uw wagen indien u hiermee heeft ingestemd bij de inschrijving van de rit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Alle gegevens worden binnen onze vereniging verkregen, verwerkt en behouden. Op geen enkele wijze worden deze persoonsgegevens aan derden (noch binnen noch buiten de Europese Unie) doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is.

De persoonsgegevens blijven bewaard binnen onze vereniging teneinde u bij een volgende organisatie terug te kunnen uitnodigen.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat de organisatie gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Feitelijke vereniging Momentum (Classic Tour) doet er alles aan om uw persoonsgegevens correct en veilig te beheren en te beschermen.

De feitelijke vereniging Momentum (Classic Tour) kan zijn privacy statement wijzigen, alle betrokkenen worden via onze verschillende communicatiekanalen hiervan op de hoogte gebracht. (o.a. via de website, Facebook, Instagram, mail...)